Comments

Princess Returning Pearl Season 1 [C-Drama]


Synopsis:
Xiao Yan Zi met Xia Zi Wei, a poor girl who marched a long way to find her father, the Emperor, but nobody would take her seriously. Xiao Yan Zi decided to sneak into the mountain where the Emperor hunts, but Zi Wei could not handle the tiring mountain climb, therefore asking Xiao Yan Zi to tell the Emperor her story. On her way, Xiao Yan Zi gets shot and could not fully explain her story, making the Emperor mistaking her for the Princess. Here starts a long and painful story of getting everyone to their proper roles, but many dangers lies near – the death sentence if anyone lies to the emperor, and an evil Empress who is waiting to catch Xiao Yan Zi in the act. Added on top, Xiao Yan Zi’s lack of proper manners and knowledge of books has driven her closer to jeopardy.

Cast:
Vicki Zhao as Xiao Yan Zi
Ruby Lin as Xia Ziwei
Alec Su as Yong Qi / Wu A Ge
Zhou Jie as Fu Erkang
Zhang Tie Lin as Emperor Qianlong
Fan Bing Bing as Jin Suo
Dai Chun Rong as Empress
Li Ming Qi as Rong Mo Mo
Juan Zi as Concubine Ling
Miao Hai Zhong as Sai Wei
Lu Si Yu as Liu Qing
Chen Yin aas Liu Hong
Julian Chen Zhi Peng as Fu Er Tai
Zhang Heng as Sai Ya
Li Nan as Xiao Zhuo Zi
Xue Yan as Xiao Deng Zi

Title: 還珠格格 (还珠格格) / Huan Chu Ko Ko (Huan Zhu Ge Ge)
Also known as: Princess Returning Pearl / My Fair Princess / Princess Pearl
Broadcast year: 1998
Broadcast network: Hunan TV
Episodes: 24

Princess Returning Pearl Season 1 Episode 01 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 02 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 03 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 04 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 05 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 06 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 07 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 08 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 09 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 10 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 11 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 12 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 13 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 14 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 15 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 16 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 17 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 18 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 19 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 20 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 21 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 22 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 23 - Fileserve | Filesonic | Wupload
Princess Returning Pearl Season 1 Episode 24 - Fileserve | Filesonic | Wupload

Subtitle: English hardsubbed

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More